harce

harce 1. «swawolna zabawa» 2. «popisy zręczności i gonitwy w jeździe konnej» 3. «sz»

Posts Tagged ‘irlandia

Irlandzka gazeta straszy polskim anarchistą-nożownikiem

with one comment

Irlandzka gazeta The Independet opublikowała w swoim niedzielnym wydaniu tekst „Polish ‚anarchist’ linked to Corrib gas pipeline protest” („Polski ‚anarchista’ połączony z protestami w Corrib”). Tekst pełen jest niedomówień, nieokreślonych źródeł i niepotwierdzalnych faktów, poniżej artykuł, tłumaczenie i rozpiska z moimi uwagami. Na wszystkie poniższe mogę przedstawić źródła/dowody.
W mojej opinii jest to kłamstwo niepoparte żadnymi dowodami, kolejny z serii artykułów mających na celu oczernić protesty przeciw rurociągowi i rafinerii w Corrib, Independent jest znany z ataków na aktywistów tej kampanii, jednak w tym wypadku strasznie polskim anarchistą-nożownikiem przekłada się bezpośrednio na anty-imigrancką histerię rosnącą w Irlandii i wpisuje się w ich tendencję do pisania o „polskich” obozach koncentracyjnych. Tekst wywołał już kontrowersję w irlandzkim internecie.

Jestem uczestnikiem kampanii Shell to Sea o której mowa (chociaż zdecydowanie nie prominentnym), mam kontakt z osobami zaangażowanymi w kampanię na miejscu które mogą potwierdzić że taka osoba nie istnieje, tak jak i mogę zrobić to jako uczestnik polskiego ruchu anarchistycznego. Mówiąc inaczej: mam absolutną pewność że ten artykuł to kłamstwo obrażające polaków i aktywistów shell to sea.

Polish ‚anarchist’ linked to Corrib gas pipeline protest

A Polish „anarchist” who served 10 years’ imprisonment for a knife killing and is linked to various „anti-capitalist” movements in Europe is emerging as one of the key organisers in the protest against the Corrib gas pipeline.

/ Polski „anarchista” który odsiedział wyrok 10 lat za zabicie nożem, zaangażowany w różne ruchy „antykapitalistyczne” w Europie, wyłania się jako jeden z głównych organizatorów w protestach przeciw rurociągowi w Corrib.

• nie ma żadnego znanego nam polskiego anarchisty który siedział by 10 lat za zabicie nożem
• do tego opisu mogła by pasować sprawa antyfaszysty Tomka Wilkoszewskiego jednak w 2007 jak i przez kolejne lata dalej był w więzieniu
• niestety żaden polak nie urasta do roli kluczowego organizatora Shell to Sea

Gardai are preparing for trouble as work begins on shore exploration work in preparation for the coming ashore of the pipeline. Despite massive delays caused by protesters, and repeated inquiries by An Bord Pleanala, it is hoped that the project is now in its final stages. Gas from Corrib will supply up to 60 per cent of Ireland’s gas needs. We now import 90 per cent of our gas from the UK, and this is likely to increase as the Kinsale Head field dries up.

/ Garda (policja), przygotowują się do problemów wraz z rozpoczynającymi się pracami eksploracyjnymi na brzegu, w przygotowaniu do budowy lądowej części rurociągu. Pomimo ogromnych opóźnień spowodowanych przez protestujących, i dochodzeń An Board Pleanala (biuro planistyczne) liczy się (nieokreślone osoby liczą…) że projekt jest teraz w ostatnich stadiach realizacji. Gaz z Corrib zapewni do 60 procent Irlandzkich potrzeb na gaz. Obecnie importujemy 90 procent naszego gazu z Wielkiej Brytanii i najprawdopodobniej potrzeba importu wzrośnie wraz z wysychaniem źródła w Kinsale Head.

• Irlandia oddała swoje zasoby i zniosła ograniczenia na eksport gazu także Shell może zdecydować się na sprzedaż gazu Irlandii ale równie dobrze może przepompować go do szkocji, są zwolnieni nawet z VAT do czasu zwrotu kosztów inwestycji

The Polish anarchist is believed to be a prominent figure in the European anarchist movement, which is targeting major international companies, and particularly those involved in energy supply. He was released from jail in Poland in 2007 and appears to have been travelling to and from Ireland since.

/ Polski anarchista jest uznawany za prominentną osobę w Europejskim ruchu anarchistycznym, który bierze na cel międzynarodowe korporacje szczególnie te zaangażowane w dostawy energii. Został zwolniony z więzienia w Polsce w 2007 i od wtedy jeździł do irlandii.

• międzynarodowy ruch anarchistycznie nie skupia się na koncernach energetycznych
• Wilkoszewski który mniej więcej pasował by do wcześniejszej historii w 2007 dalej był w więzieniu i nigdy nie był w Irlandii
• żaden polak nie jest w tej chwili zaangażowany w kampanię Shell to Sea w Irlandii bardziej niż poprzez rozdawanie ulotek

He has visited the protest camp in Rossport, Co Mayo, on at least two occasions in February and March, and is believed to have been there a number of times since.

/ Odwiedził obóz protestacyjny w Rossport, hrabstwo Mayo, co najmniej dwa razy w lutym i marcu, wierzy się też że był tam od wtedy szereg razy

• nie podano roku ale sam byłem jedynym polakiem na obozie w rossport lutym i marcu tego roku (mieszkałem tam przez parę miesięcy), w kwietniu wróciłem do Polski i od wtedy mnie tam nie było ale nie było tam też żadnych innych polaków

He was sentenced to 15 years’ imprisonment in Poland in 1997 after he was convicted of stabbing a youth to death during an incident which his supporters say was an attack on an anarchist commune by neo-Nazis. His supporters say the killing was an act of self-defence and that he was unfairly convicted. Under Polish penal law he was released after serving two-thirds of his sentence.

/ Został skazany na 15 lat więzienia w polsce w roku 1997 po tym jak został skazany za zabicie nożem młodej osoby podczas wydarzenia które wspierające go osoby określają jako atak neonazistów na anarchistyczną komunę. Wspierające go osoby twierdzą że był to akt samoobrony i został on nieuczciwie skazany. Zgodnie z polskim prawem został zwolniony po odsiedzeniu 2/3 swojego wyroku.

• w 1997 neonaziści i nacjonaliści zamordowali w polsce co najmniej 3 osoby (źródło) jednak nie znalazłem informacji na temat ataku na jakąkolwiek „anarchistyczną komunę”, nie znalazłem też informacji na temat zabitych neonazistów czy nacjonalistów
• Tomek Wilkoszewski był w więzieniu od 1996

The arrival of anarchists to fight the building of the pipeline and refinery in Mayo is yet another strange development in what appears to be a series of throwbacks to the Cold War era. The anarchists have so far devoted much of their energies to organising anti-globalisation and anti-capitalist protests to coincide with G20 meetings in European capitals and are seen as key troublemakers.

/ Dołączenie anarchistów do walki przeciw budowie rurociągu i rafinerii w Mayo jest kolejnym dziwnym rozwojem wypadków w tym co wygląda na serię odniesień do ery zimnej wojny. Anarchiści poświęcali dotąd większość swojej energii na organizacje anty-globalizacyjnych i anty-kapitalistycznych protestów przeciw spotkaniom G20 w Europejskich stolicach i są uważani za kluczowe osoby sprawiające problemy.

FUD
• anarchiści biorą udział w protestach przeciw temu rurociągowi od 10 lat i ta gazeta straszyła ich udziałem od lat
• anarchiści angażują się w protesty ‚ekologiczne’ od kiedy takie się wyróżnia

The anarchists are suspected of using encrypted messaging on the internet to organise trouble at the protests. The group the Pole is believed to be a prominent member of terms itself the Anarchist Black Cross. This name first emerged in Russia during the revolutionary period at the start of the 20th century. The anarchists became a relatively powerful movement until they were crushed by the Bolsheviks.

/ Anarchistów podejrzewa się o wykorzystywanie szyfrowanej komunikacji internetowej w celu organizacji problemów podczas protestów. Grupa której najprawdopodobniej istotnym członkiem jest Polak nazywa siebie Anarchistycznym Czarnym Krzyżem. Nazwa ta pojawiła się najpierw w Rosji podczas okresu rewolucyjnego na początku 20 wieku. Anarchiści byli relatywnie silnym ruchem do póki nie zostali zgnieceni przez bolszewików.

Anarchistyczny Czarny Krzyż to organizacja od ponad stu lat zajmująca się pomocą więźniom i ofiarom represji politycznych, powstał znacznie wcześniej niż Amnesty International w tym samym okresie co Czerwony Krzyż, więcej na polskiej stronie
• ACK jest grupą działającą w pełni oficjalnie i zajmuje się wysyłaniem listów, książek i organizowaniem wsparcia
• w polskich i europejskich strukturach nie ma nikogo pasującego do opisu
• ku mojej zgrozie i bólowi PGP czy nawet słabsze standardy szyfrowania dalej nie zostały szerzej zaimplementowane w komunikacji pomiędzy różnymi grupami anarchistycznymi ani wewnętrznie, z nielicznymi wyjątkami

Supporters of the Shell project in Mayo are angry at its targeting by international Left protesters but are angrier at the repeated delays forced by An Bord Pleanala inquiries. After more than a decade of delays mainly due to environmental inquiries, the project faces still further delays with the prospect of yet another public oral hearing this autumn.

/ Osoby wspierające projekt Shella w Mayo są złe że staje się on celem międzynarodowej lewicy angażującej się w protesty ale jeszcze bardziej na wielokrotne opóźnienia spowodowane przez dochodzenia An Board Pleanala. Po ponad dekadzie opóźnień głównie ze względu na badania środowiska projekt oczekuje kolejnych opóźnień z prawdopodobnym kolejnym rozpatrzeniem na jesień.

– JIM CUSACK
Sunday Independent

• An Board Pleanala jest planistyczną instytucją rządową pełniącą też funkcje nadzoru budowlanego
• na wiosnę zgłosili szereg zastrzeżeń do planów shella uznając planowany przebieg i konstrukcje lądowej części rurociągu za zagrażające życiu i zdrowiu mieszkańców oraz groźne dla środowiska
• zgłosiła też zastrzeżenia do nielegalnie zbudowanego fragmentu rurociągu o czym Cusack zapomina wspomnieć tak jak i o całej krytyce projektu i związanych z nim zagrożeniami

Written by harce

28 lipca, 2010 at 12:54

kolejna wizyta w rossport

leave a comment »

znowu przyjechałem na trochę do obozu solidarnościowego w Rossport. jesienno-zimowe deszcze zmieniają wszelkie nieutwardzone powierzchnie Erris w bagno a sztormowa pogoda zadecydowała o zwinięciu namiotów już we wrześniu, od wtedy obóz stacjonuje w podarowanym kampanii Shell to Sea domu.
pełni uroku pogody doświadczyłem przez ponad pół godziny brodząc w błocie próbując przejść „skrótem” do biura gdzie mamy łącze, ciemno, siecze deszczem więc chciałem przejść szybciej… gdyby nie to nie uwierzył bym że zbocze góry może składać się głównie z błota, rosnących na nim kępek trawy i sporadycznie jakiegoś kamienia. w oczach stanęły mi sceny z pewnego dość absurdalnego programu o survivalu w irlandii.
z większych zmian zniknęło też tzw „compund” czy plac budowy w miejscu gdzie rurociąg wychodzi na brzeg. biuro zagospodarowania przestrzeni „An Bord Pleanala” odrzuciło proponowany przebieg lądowej części rurociągu więc budowa przeciągnie się pewnie o kolejny rok.

od poniedziałku do czwartku mają się odbywać kolejne rozprawy aktywistów w sądzach w Ballina i Bellmulet, w sumie kilkanaście różnych spraw, ponad 20 osób w tym część z poza irlandii. wieczorem dom odwiedził jeden z dłużej działających w kampanii aktywistów (od 2005), Niall Harnett który w podziałek albo wtorek najprawdopodobniej usłyszy wyrok więzienia za akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa. z tego samego powodu w więzieniu spędził już kilkanaście dni w lipcu, jednak tym razem dostanie pewnie około pół roku. dobry tekst na temat funkcjonowania policji (tzw „gardai” czyli „garda síochána”) w irlandii pojawił został właśnie opublikowany na blogu „living in rossport” który prowadzi inny mieszkający tu aktywista. opis instytucji „garda ombudsman” która teoretycznie ma kontrolować policję a w praktyce nie ma do tego uprawnień ani niekoniecznie jest tym zainteresowana przywodzi na myśl Polskę z naszym wspaniałym systemem sprawiedliwości. swoją drogą kłania się też irlandzki raport na temat pedofilii w kościele katolickim;

Niedawny raport na temat nadużyć wśród duchowieństwa krytykował gardę za kulturę poddaństwa wobec władz kościelnych, „szokująca pobłażliwość” w ich odmowie badania skarg na temat księży i „zupełnie niewłaściwe relacje” pomiędzy najwyższym kierownictwem policji i kleru których uważali za „poza swoją kompetencją”. Jeśli zamienić archidiecezje na Shell można by tak opisać nieprawidłowości w relacjach między gardą i Shellem w hrabstwie mayo w ciągu ostatnich dziesięciu lat w trakcie których gardziści konsekwentnie brali stronę jeden ze stron konfliktu, pozbawiając okolicznych mieszkańców głosu i wszelkich złudzeń.

Dziennikarz Michael McCaughan w trakcie Ken Saro Wiwa Memorial Weekend – 28/11/09

tymczasem ocieplamy dom, dyskutujemy założenie spółdzielni spożywczej i szykujemy się do kolejnych potyczek z shellem.

Written by harce

5 grudnia, 2009 at 22:25